ירמיה, ירמיהו.

— א ) החמישי והעשירי מגיבורי בני גד שהצטרפו אל דויד בהיותו במדבר ( דה"א יב'יא'יד . ( —ב ) גיבור בנימיני מגדרה ( ע"ע ) שעבר אל דויד בימי שבתו בציקלג ( דה"א יב'ה . ( ג ) ירמיהו הנביא' וע"ע — . ד ) רכבי , אביו של יאזניהו בן דורו של הנביא ירמיהו ( יר' לה'ג . ( ה ) אביה של אם צדקיהו מלך יהודה ( יר' נב'א -. ( ו ) ראש בית אב בחצי שבט מנשה שמעבר לירדן מזרחה ( דה"א ה'כד . ( אין אפשרות לקבוע את זמנו . ז ) מן הכהנים שעלו עם זרובבל ( נחמ' יב'א . ( -ח ) בית אב של כהנים בימי יויקים כהן גדול ( נחמי יב'יב ' ( ואפשר שהוא מצאצאיו של ירמיה ז . —ט ) מן החתומים על האמנה בימי נחמיה ( נחמי י ' ג . ( ספק אם השם ירמיה נגזר מן השורש רמה או מן השורש רום . השורש רמה אינו ידוע לנו משום מקום אחר כמרכיב שמות עצם פרטיים . אבל בצורתו מקביל השם ירמיהו לשם לפריה' הנגזר מפועל למ"ד יו"ד ( פדי פדה . ( כנגד זה השורש רום בא כמה פעמים במקרא כמרכיב שמות עצם פרטיים' כגון אכרם' מלכירם' ועוד' וגם בשם הפיניקי Isgofifiahg ( ירומבעל ' ( הנזכר בכתבי פילון מגבל ; אלא שלא מצינו במקרא שם הנגזר מפועל עי'ץ וי"ו . הדומה בניקודן לשם ירמי...  אל הספר
מוסד ביאליק