ירימות.

— כתיב זה של השם בא פעם אחת במקרא ( בשאר או המקראות הכתיב הוא ןרמות ןרימ ^ ו , 0 בדה"א ז'ח , ששם ירימות הוא אחד מבני בכר בן בנימין . בשבעים : B JEQ 1 ( 1 W & : A ; Avgr ] fia >& על פירוש השם ע"ע ירימות . » בנימיני מחריף ( ע"ע ) שהצטרף אל דויד בשעה שהיה כציקלג ( דה"א יב , ו — . ( ג ) בן דויד' אבי מחלת אשת רחבעם ( דה"ב יא'יח ' ( ואינו נזכר ברשימות בני דויד שבשמ"ב ה'יד טו' ובדה"א ג'ה ט — . ד ) לוי בן מושי מבני מררי ( דה"א כד'ל ' ( ובדה"א כג ' כג , כתוב שמו ןרמות -.ה ) בן הימן ( דה"א כה'ד ) ראש המשמרת החמש עשרה של המשוררים ( דה"א כה'כב ' ( ושם כתוב שמו ןךמות . נות מפרש את השם ירימות במשמעות נפוח' שמן' על פי הפועל הערבי ורם' שמשמעותו התנפח' ולפי דעתו ירימות משקל לןטיל בתוספת הסיומת ות' ובדומה לזה יהיה ירמות לןטל ונרמות קטל מאותו השורש . אבל שמות כגון אחימות ועזמות מכאן ויריאל' יריה' מכאן' פותחים פתח להשערה' שהורכב השמ מן היסוד ירי ומשם האל הכנעני מות . על הוראת היסוד ירי ע"ע יריאל' ועל מות כמרכיב שמות עצם פרטיים ע"ע אחימות ( והשווה לכאן גם את השם הערכי הדרומי והת'מודי מות . (  אל הספר
מוסד ביאליק