2. ירחמאל, ירחמאלי.

- נא ] בנו בכורו של חצרון בן פרץ בן יהודה' לפי רשימת היחס שבדה"א ( ב'ט'כה . ( ברשימה זו מתייחסות רוב משפחות יהודה על ירחמאל או על כלב אחיו ( שם' פסוקים ט' מב . ( בשמ"א ל'כו לא' נמנים הזקנים שבערי הירחמאלי ושבערי הקיני עם זקני הערים אשר שלח דויד אליהם משלל הגדוד העמלקי ( פס' כט . ( ובשמ"א כז'י נזכרים נגב הירחמאלי ' ונגב הקיני ליד נגב יהודה . הבדלתו של הנגב הירחמאלי כיחידה טריטוריאלית בצד נגב יהודה' וכן סמיכותן של ערי הירחמאלי לערי הקיני ' שלא נחשב על שבטי ישראל ואף לא נמנה עם אחד מהם ( וע"ע קיני ' ( יש בה כדי לקרב אל הדעת את ההנחה' שגם הירחמאלי ' בדומה לקיני ' היה מיסודו אחד משבטי הנודדים שבספר ארץ יהודה' ולא נספח אל שבט יהודה אלא בהמשך תהליך התנחלותו . ויש ידיים להנחה זו' שעם צאצאי ירחמאל שברשימת היחס הנ"ל ( דה"א ב'כה ואילך ' ( נמנים ארן ( בשבעים ( A qav . A ואונם' הנזכרים גם עם צאצאי שובל החורי בכר' לו'כג'כח . אף שמותיהם של צאצאי אונם : ששן' אחלי ' פלת וזזא' עשויים להתפרש' כפי שהראה מזר ( מייז לר ) כשמות הוריים . ככל הנראה יש זיקה גם בין שמי בן '  אל הספר
מוסד ביאליק