1. ירחמאל.

- א ) לוי הנמנה כראש לבני קיש ברשימת מחלקות כהונה ולוייה שבימי דויד ( דה"א כד'כט - . ( ב ) ירחמאל' המכונה בתואר בן המלך ( ירי לו'כט ' ( נשלח על ידי המלך יהויקים' ועמו שני אנשים אחרים' לאסור את ירמיהו . על תואר זה ע"ע בן המלך . השם ירחמאל' בדומה לשם ישמעאל ( ע"ע , ( משמש גם כינוי ליחידה אתנית ( עיי לקמן . 2 ירחמאל ' ( וגם שם פרטי של יחידים . משמעותו של השם היא האל ירחם נעל הרך הנולד ;[ או על פי הוראתו של השורש רח'ם באוגריתית או רחם בארמית -.האל יאהב [ את הרך הנולד ' [ והשווה לכאן את השם השמי המערבי , ia-ar-kha-am AN ירחמאל' ואת השם iluAddu ia-re-em- שבתעודות מארי . הניתן להתפרש : ירחם ( האל ) אדד . וע"ע ירחם .  אל הספר
מוסד ביאליק