ירחם.

—א ) אבי אלקנה וזקנו של שמואל ( שמ"אא'א ; דה"א ו'יב'יט — . ( ב ) אביהם של שבעה בנים' הנזכרים ברשימת ראשי האבות אשר ישבו בירושלים ( דה"א ח' כ . 0 ייחוסו של ירוחם אינו ברור' אלא אם כן נסכים להשערה שיש לזהותו לירמות אחיו הצעיר של ששק ( שם'יד ' ( ולפי זה יהיה ירוחם אחיהם של בריעה ושמע ראשי האבות לאילון . על שאלת ייחוסם של האנשים הנזכרים ברשימה זו ע"ע אלפעל ; בנימין ; בריעה . — ג ) איש מן הגדור אביהם של יועאלה הבדיה מגיבורי בנימין' שעברו משאול אל דויד בשעה שהיה בציקלג ( דה"א יב'ח — . ( ד ) אביו של עזראל הנגיד הממונה על שבט דן בימי דויד ( דה"א כז'כב — . ( ה ) אביו של עזריה משרי המאות שיהוידע כהן הראש קשר אתם קשר להמליך את יהואש ( דה"ב כג'א — . ( ו ) בנימיני . אביו של יבניה מן המתיישבים בירושלים בסוף ימיו של נחמיה ( דה"אט'ח - . ( ז ) כהן ממשפחת מלכיה' אביו של עדיה שהיה מן המתיישבים בירושלים בסוף ימי נחמיה ( נחמי יא' יב ; דהי'א ט' יב . ( בדה"א הוא בנו של פשחור בן מלכיה הידוע לנו כבן דורו של ירמיהו הנביא ( ירי כא'א . ( וכנראה הושמטו מן הרשימה הדורות שמן פשחור ועד ירוחם . שלמה יותר היא רשימת ייח...  אל הספר
מוסד ביאליק