לוח יז: יריחו' החפירות מראה כללי של תעלה ו, בד, נעשה החתך הסטראטיגרפי שהעלה שכבות תרבות מן התקופה הניאוליתית ועד לתקופת הברזל ; מבט לצד מערב