תכנית סכימאטית של העיר יריחו ‭.1‬ חומת העיר בתקופת הברונזה הקדומה, במערב היא חופפת את החומה הניאוליתית הנמצאת מתחתיה: ‭.2‬ קיר תומך של החלקלקה, תקופת הברונזה התיכונה ב‭.3 ;'‬ החלקלקה, תקופת הברונזה התי־ בונד. ב‭.4 ;'‬ תעלה ו, שבה נעשה החתך הסטראטיגרפי בחפירות ‭.5 ;1957—1952‬ מקום החתך הםטראטיגרפי בחפירות ‭.6 ;1936—1930‬ מגדל מתקופת הברונזה הקדומה; ‭.7‬ הבנין הקרוי "ח'לני‭."‬ תקופת הברזל א'