לוח יג: ירושלים! מבנים ונוף "קבר בת פרעה" ; חזית הקבר