ירושלם, ירושלים.

- חלוקת הערך : נא ] שמות העיר וכינוייה n - . תולדות ירושלים . 1-. ראשית ימיה של העיר . . 2— ירושלים קודם כיבושה בידי דויד . 3 . ירושלים בתקופת הממלכה המאוחדת . . 4— ירושלים בימי מלכות יהודה . 5 — . חרבן ירושלים . 6 — . ירושלים בימי שיבת ציון — . נג ] הטופוגרפיה של ירושלים . 1 — . מקום העיר המקראית והיקפה . 2 — . בית ה' ובית המלך . 3 — . מערכת הביצור של העיר . 4 — . סביבות העיר . 5 — . הספקת המים . 6 — . בתי קברות . נד ] המחקר הטופוגרפי והארכיאולוגי של ירושלים — . נא ] שמות העיר וכינוייה . — כמה וכמה שמות וכינויים לעיר ירושלים במקרא ; מהם שהיו נוהגים כבר בתקופה שלפני כיבושה בידי דויד , ומהם שמתארים את מעמדה של העיר בתקופת המלוכה הישראלית . השם ירושלים עצמו מקורו בדברי ימיה הראשונים של העיר . כבר הוא בא בכתבי המארות המצריים שמימי הממל- לדעת רכים כה התיכונה , וכתיבתו (^ ws ^ mm ) Rushaiimum במקום . Uiushaiimum נראים הדברים שהתנועה הראשונה נשמטה מחמת האות הגרונית שלאחריה או שנתמזגה עם האל"ף המצרית שהיא תחליף לרי"ש השמית מערבית . סיומת השם um היא תוספת המיום , שהיתה שכיחה בשמות שמיים מערביי...  אל הספר
מוסד ביאליק