ירוח.

-מראשי האבות לשבט גד' נזכר בדה"אה'יד . גרסתו של הפסוק אינה מניחה מקום לבירור ייחוסו ודורו' וההצעות שהוצעו ל תיקון הגרסה אינן מבוססות . בכתב יד אחד של המסורה בא השם בצורת ירוע . בשבעים Jdai : B ; Iara : V'J ; Agove : Luc . ; Adai : A בפשי : זרח ; הרי שצורתו המקורית של השם ירוח אינה ברורה . אף משמעותו של השם אינה ברורה' ורק בדרך השערה בלבד אפשר לפרשו במשמעות יךוח' כלשון רווח והצלה . דומים לו השמות הערביים הדרומיים רוח' ריח' ועוד' שריקמנס גוזרם מי השורש רוח במשמעות משב הרוח . נות סומך את השם ירוח לשורש הערבי נרח' ואין דעתו מסתברת . ROTHSTEIN-HAENEL , 97 SS . ; NOTH , IPN , 226 ; RYCKMANS 1 , 198 S  אל הספר
מוסד ביאליק