ירדן ירחי.

- עי' ירחו' ירדן ירחו . וציווה על משה : נתון תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן . ואל בני ישראל תדבר לאמור איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו . ואם אין לו בח ונתתם את נחלתו לאחיו . ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו . ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה ( במי כז'ז יא . ( בהמשך הסיפור נאמר' שראשי שבט מנשה הביעו באזני משה את החשש' שמא יינשאו בנות צלפחד לבני שבטים אחרים ותעבור נחלת צלפהד אל שבטי בעליהן ( במי לו'א ד . ( לפיכך ציווה משה' על פי הי שבנות צלפחד יהיו לנשים לבני מש' פחת אביהן ( שם , ו ' ( ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל ( שם' ז . ( בסופו של דבר' נישאו בנות צלפחד לבני דודיהן ( שם' יא . ' ( היינו לאותם הקרובים של צלפחד שאלמלא הדין של בנות צלפחד היתה נחלתו נופלת להם . מסיפור זה יוצא ברור' שדין הירושה בישראל מקורו בדיני חלוקת הקרקע בתוך הארגון השבטי המשפחתי . מכאן היעדר כל הדינים' שאין להם עניין לשאלה מרכזית זו . אין התורה מטילה על היורשים שום אחריות לחובות המוריש' ולא היה עקרו...  אל הספר
מוסד ביאליק