ירבעם, בן יואש.

—מל ך ישראל . המלך הרביעי לבית יהוא . על מספר שנות מלכותו עיין ל קמן' נב ] הבעיה הכרונולוגית . נא ] מלכות ירבעם בן יואש' המקבילה למלכותו של עוזיהו מלך יהודה ( ע"ע ' ( והיא תקופת השיא בפריחתה והתפשטותה הטריטוריאלית של מלכות שומרון לפני נפילתה' מתוארת בקיצור נמרץ כמל"ב יד'כג כט . שם נאמר' שירבעם כבש את דמשק והרחיב את גבולות ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה . ירבעם' שעלה כנראה למלוכה בשנת ' 781 המשיך במלחמות עם ארם' שהתחיל בהן יואש אביו ומגמתן היתה לשחרר את חבל עבר הירדן מן השלטון הארמי . פרטים על מלחמה זו אינם ידועים' ורק נראה מעמי ו'יג' ששני קרבות מכריעים נערכו בה : בקרנים שבבשן ובלא דבר שבגלעד . לפי מל"ב יד'כח' היכה ירבעם את הארמים וכבש את- דמשק . לשונו של פסוק זה סתומה ומקוטעת ( ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל ' ( והתרגומים ככר התלבטו בפירושה . ונראה שיש לסמוך על מל"ב יד'כה' ועמי ו'יד' ולהניח שהגיע ירבעם בכיבושיו עד לבוא שבארץ חמת' ואפשר עמד עם לבוא חמת בקשרי ברית כדויד בשעתו . וע"ע חמת ; לבא חמת . כיבושי ירבעם בסוריה הדרומית וגידולה של ממלכת ישראל והתעצמותה התרחשו בתקופת ירידה יחס...  אל הספר
מוסד ביאליק