ירבעם, בן נבט.

— מלכה הראשון של המלוכה הישרא לית שנפרדה מיהודה . לפי מל"א יא'כו , היה ירבעם משבט אפרים , מן הצרדה ( ע"ע , ( והוא בן לאשה אלמנה ששמה צרועה ( ע"ע . ( יש סוברים , שירבעם היה ממשפחה מכובדת של גיבורי חיל , ואפשר נרמז הדבר במה שנאמר שם שם , כח : והאיש ירבעם גבור חיל . מן התיאור שבאותה פרשה עולה , שהיה מן הממונים על בניית המילוא בירושלים ושלמה הפקיד אותו לכל סבל בית יוסף , הם עובדי עבודת המלך—אנשי המס—מאפרים וממנשה המגויסים לצורך עבודות הבנייה הממלכתית ( וע"ע מס . ( הכינוי עבד לשלמה במל"א יא'כו' משמעו כנראה עבד המלך ומלמד שהיה ירבעם מפקידי המלוכה . [ א ] על מרד ירבעם יש שתי מסורות סותרות זו את זו . אחת במל"א ואחרת בשבעים למלכים . לפי המסורת שבמל"א יא-יב' סדר המאורעות של המרד כך הוא : . 1 ירבעם מרד ( הרים יד במלך ) בזמן בניין המילוא בירושלים . . 2 ירבעם פגש בשדה את הנביא אחיה השילוני ( ע"ע ) והנביא תפש בשמלת ירבעם החדשה וקרעה לשנים עשר קרעים ונתן עשרה קרעים לירבעם לסמל שהי קורע את הממלכה מידי שלמה על חטאיו ונותן לירבעם את השליטה על עשרה שבטים . . 3 שלמה ביקש להמית את ירבעם' וירבעם ברח למצרים...  אל הספר
מוסד ביאליק