יראה, יראת ה'.

- מושג היראה עיקרו הרגש המכאיב האוחז את האדם בקרבתם או בקרבתם המדומה של עניינים מזיקים ( כגון בר' לב'יב ; מל"א א'נא ; משי לא'כא . ( פעמים הרבה לשון יראה בא בלא השלמה' והוא מורה על מצב הנפש ( עמי ג'ח , ( או על תכונת האדם ( דבי כ 'ח . ( בדרך הרחבה מגדיר המקרא בתואר "נורא" כל דבר מזעזע , כגון : המדבר הגדול והנורא ( דבי א' יט , ועוד ;( אכל אין התואר הזה מכוון להיזק דווקא' כפי שמוכח מן הכתובים המדברים על הקרח הנורא ( יחי א'כב , ( ועל מקומות נוראים ( ברי כח'יז , ( או ראויים ליראה ( וי' יט'ל ; כו'ב ' ( וזה גם טיבה של יראת ה' שעיקרה סילוד וזעזוע הנפש , ' ועיי לקמן . אף יראת האם והאב ( ויי יט'ג ' ( וגם יראת המנהיג ( יהוי ד'יד ) אינה אלא יראת כבוד ; והכתוב : ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה ( במי יב'ח , ( מכוון לבושה מוסרית גרידא . רגשי זעזוע כפני האלהים נמצאים בכל הדתות שבעולם , והמקרא דורש את הרגשות הללו גם מן הנכרים מכוח ההכרה בחולשת האדם ( ע"ע אלהים ;( אבל הרגשות הללו הומתקו במקצת על ידי רגשי ההודיה והאמונה בצדקת ה"אלהות , " שהיו נמצאים כבר בדתות המזרח הקדמון . כל הסימנים הללו הוגברו בדת המקרא...  אל הספר
מוסד ביאליק