יקמעם (בכתב יד אחד של המדנחאי: יקמעם).

— א ) עיר אפרים שניתנה ללויים בני קהת . העיר נזכרת רק בדה"א ו'נג . בכתוב המקביל ביהו' כא'כב' באה במקומה קבצים . אין ראיה לדעותיהם של נות ואולברייט' הסבורים שביסודם של שני השמות הנ"ל מונח שם משותף . בשבעים B ליהוי כא'כב' אין השם נזכר ; , Kaftoe / t : Luc . ; Kaf } oa £ i [ i : A בשבעים B לדה"א ו'נג : Jxaafj , jex / xaav ? . A . lex / uaav : Luc ייתכן שגרה במקום זה משפחת הלויים יקמעם ( דה"א כד'כג ' ( בני חברון הקהתים' והעיר נקראה על שמה של משפחה זו . זיהוי העיר אינו ידוע . - ב ) עיר במחוז החמישי של שלמה הנזכרת רק במל"א ד'יב' בכתוב : בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם . יש מזהים את העיר עם יקנעם ( ע"ע ) ומשנים את סדר הכתוב' בהתאם לזיהוי זה : תענך ומגדו עד מעבר ליקמעם ( או יקנעם ) ועד בית שאן' וגו . ' אבל סברה זו מפוקפקת מאוד' ויש גם להטיל ספק בהצעות התיקון לכתוב , וע"ע יקנעם ; וכנראה אין זו אלא עיר הלויים יקמעם א . ייבין סבור שיש למצאה בקרבת שפתו המערבית של הירדן  אל הספר
מוסד ביאליק