יקים.

— א ) בן שמעי ( דה"א ח' יט , ( הוא שמע הנזכר בדה"א ח'יג' ברשימת היחס של בני בנימין' כאחד מראשי האבות ליושבי אילון . וע"ע שמע ( י — . ( ב ) אבי מחלקת הכהנים האחת עשרה ( דה"א כד'יב , ( המיוחסת בדה"י לימי דויד . בשבעים A לדה"א כד : , Ef aaxei / i . כלומר אליקים ; אבל נ , laxEifj , : £ - כלומר יקים . השם יקים נתקצר משם תיאופורי ' כגון אליקים או יויקים . על הוראתו ע"ע אליקים ( ושם ספרות . ( מ ןקןמיה . — א ) בן שלום ואבי אלישמע מבני ששן' שהתייחס אל ירחמאל ( דה"א ב , מא - . ( ב ) בן יכניה או יהויכין , מל ך יהודה ( דה"א ג'יח . ( השם נמצא בחותמת עברית : ליקמיהו ( בן ) ישמעאל . היסוד יקם אפשר לפרשו כקיצור צורת הקל ( יקום' ; קם ) או של צורת ההפעיל ;) קים' £ ןם , ( והיא המסתברת יותר' מתוך דוגמת השם יהויקים וגם על פי הניקוד של המדנחאי יקמ ; ה , ותעתיקי השבעים ; , hxsneia ; , IEXEJXUIC , היינו יקמ ; ה או ילל ותיה . נראה שאף תעתיק השבעים , Iexofiiag היינו ןל ) מ ; ה ( בקמץ קטן ' ( אינו מבוסס על פירוש אחר ; והשווה את השמות יכניה ויהויכין שאינם אלא שתי צורות של שם איש אחד . י על משמעות השם ע"ע אליקים ....  אל הספר
מוסד ביאליק