יקותיאל.

—אבי זנוח ( דה"א ד'יח . ( על עיר בשם זה ע"ע יקתאל , ועל שאלת חוסו הסתום של יקותיאל ע"ע מרד . בשבעים , Iexf tir }} . ? . A ; XEX I : B כנראה יקתיאל ; ^ אבל ב . Icuthiel : ^ משמעות השם אינה ברורה . נות סמכו לשורש הערבי קאת , שפירושו פרנס . ואולי יקותי או ןקתי צורה דיאלקטית של התיבה המקראית יקהה , שיש לפרשה , כנראה , לפי הערבית הדרומית במשמעות פקודה , מ ? וה ( טור סיני . ( לפי השערה זו הוראת השם ; האל מצותי כלומר הוא המצווה עלי . ' T נ . ה . טור-סיני , תרביץ יג ( תש"ב 213 , ( ואילך \ . NOTH , IPN , 203 ; ROTHS FEIN-HAINEL , 59 SS . ; RYCKMANS 1 , 81 , 334 f v  אל הספר
מוסד ביאליק