יקדעם.

- מקום בסביבות חברון הנזכר רק ביהו' טו'נו . בשבעים . lagetxa / i : B ועל סמך גרסה זו כבר שיער בנצינגר , שהנוסח המקורי היה , lcoexa / 1 היינו ירקעם , וע"ע . ב . מייזלר , ס' דינבורג , 333—322 I . BENZINCER , Buchcr dcr Chronik , Tubingen 1 90 1 , 9 ; MARGOUS , BJG , 3 1 4 נ ?  אל הספר
מוסד ביאליק