יצהר, יצהרי.

בנ י השני של ל ו ( שמ' ו'יח . ( בתורה נזכרים בניו קרח' נפג וזכרי ( שמ' ו'כא ' ( ובני קרח אסיר . אלקנה ואביאסף ( שמ' ו'כד . ( רשימות מפורטות יותר של צאצאי קהת באות בדה"א ו'ד יג'יח כג . על ביקורת אותן הרשימות ע"ע אלקנה . יתר על צאצאיו של קרח מונה סי דהי'א גם שני בתי אבות אחרים של לויים המתייחסים על יצהר : שלמית ( דה"א כג'יח ; כד'כב ; כו'כג' כו , ( וע"ע שלמית ; כנניהו ( דה"א כו'כט ' ( וע"ע כבניה . השם יצהר אפשר ניתן לפרשו על פי הזית' והשווה לכאן את הלשון בני היצהר ( זכי ד' יד , ( שעניינו עצי הזית . אבל מסתבר יותר שהוא שם תיאופורי מקוצר' שנגזר מן הפועל צהר ; והשווה לכאן את השמות הצאפאיים טיהר . ט'הרן , ט'הראל . הפועל צהר מתפרש בכמה פנים . בעברית משנית ובארמית משמעותו זרח' ולפי ז \ ז השם יצהר מביע את הבקשה' שיאיר האל את פניו אל הילד . הפועל הערבי טיהר עיקרו נראה' התגבר . ריקמנם מפרש את השמות הצאפאיים הנ"ל מלשון התגלות . אפשר שהוראת השם יצהר היא : ( האל ) יתגלה ויתגבר . באכדית ידוע מרכיב השמות ser שפירושו רם' נישא' ודומה אליו התיבה האוגריתית ט'ר' שמשמעותה החלק העליון' וייתכן שהיא זהה עם צה...  אל הספר
מוסד ביאליק