2. יפתח.

— עיר בשפלה שבתחום יהודה . היא נזכרת ביהרי טו'מג' בלבד' לפני אשנה' ועד עכשיו לא נמצא לה זיהוי . בנוסחאות השבעים נשמט השם או נשתבש ; מרגליות משער על פי כתבי ידות של השבעים את הגרסה , lavw % כלומר ינוח' וייתכן שגרסת השבעים יסודה בשם העיר זנוח' הנזכרת גם היא בסמיכות לעיר אשנה בחלק אחר של הרשימה ( פס' לג לד . ( Boxr . c , AOP , 99 , 101 ; MARGOLIS . BJG , 307 ; ABEL , GP 2 . 36 S ומנושאי הייעודים האלהיים . כיהוי כד'ג ד' ובדה"א א'לד , באים בקיצור פרטי היוחסין שלו . לפי השערת התעודות , הסיפורים שבסי כראשית שייכים קצתם למקור J וקצתם למקור . E למקור P מייחסים רק אי אלו ידיעות גיניאלוגיות וכרונולוגיות . על השערה זו ועל דעות אחרות שהוצעו או שאפשר להציע במקומה , ע"ע תורה . היקף הסיפורים על יצחק מצומצם ביותר . בתולדות האבות על הרוב יצחק מופיע כדמות משנית בצדו של אברהם אביו או בצדו של יעקב כנו . מתוך עובדה זו ומתוך ההקבלות שבין מאורעות חייו למאורעות של חיי אביו , שיערו חוקרים אחדים , שבמסורת הישראלית הקדומה היתה דמותו של יצחק בולטת הרבה יותר מכפי שהיא נראית בסי בראשית , ושדווקא לו ליצחק היתה המסורת...  אל הספר
מוסד ביאליק