1. יפיע.

- א ) מלך לכיש , בעל בריתו של אדוני צדק מל ך ירושלים במלחמת גבעון ( יהוי י ' ג — . ( ב ) בן רויד' מן הנולדים לו בירושלים ( שמ"ב ה'טו ; דה"א ג'ז . ( השם שמי מערבי . ורבים סבורים שהוא שם תיאופורי מקוצר מהפועל פוע' צורת משנה משוערת של הפועל יפע הרגיל בעברית המאוחרת בבניין הפעיל' ובאוגריתית בבניין קל ; אבל לא נמצאה ראיה לדבר , שהיה הפועל פוע נוהג בשמית מערבית . ואפשר נגזר השם מן הפועל יפע והצורה יפיע נשתלשלה מצורת עבר קדום יפע . רגילים לפרש פועל זה על פי התקבולת שברבי לג'ב' במשמעות זרח' ועל פי איוב י ' ג : ועל עצת רשעים הופעת . מסתבר שהשורש יפע שימש גם כלשון הסברת פנים' ואם כן אפשר שהשם יפיע עניינו בקשה שיאיר האל את פניו אל הילד . ושמא כבר שימש הפועל יפע במקרא גם במשמעות בא' נגלה ( תה' נ'ב ' ( כפי הוראתו בתלמוד ובמדרשים' והשם יפיע עניינו בקשה להתגלותו של האל . באודיסין מפרש את השמות הערבייםהדרומיים המורכבים ביסוד יפע' כגון יפע' צדקיפע' יפעאל' ועוד' במשמעות : האל זרח או נגלה . לדעתו של ריקמנס צריך לפרש את השמות האלו לפי שם התואר הערבי יאפע שמשמעותו רם ונישא' והשווה לכך : אל נקמות הופיע' הנ...  אל הספר
מוסד ביאליק