ציר ברונזה של כנף דלת העץ בשער העיר יפו (תקופת הברונזה המאוחרת)