יפדיה.

— בנו השביעי של ששק ( דה"א ח'כה ) בן כריעה ( ע"ע . ( בשבעים Jeyadia : A כ Isfpeoeia : £ ~ ( כנראה קריאה מוטעית של רי"ש במקום דל"ת בנוסח העברי שהיה לפני המתרגמים . ( היסוד פדה נמצא בשמות המקראיים פדיר ) , ו ' ( פדהצור' פדהאל ; בכתבי יב בשם פדיה ; בשמות הגולים בבבל בשם Pa-da-a-ua ( פדיהו ;( בשמות הפיניקיים פדי , פדיחלץ ; בשם פדי מלך עקרון הנזכר בכתובת סנחריב ; בשמות הצאפאיים פדי אלפדי פדאל ; והשווה ' ' לכאן גם את השם הנבטי , < Pad < ueX 0 Q ועתה גם פדי באוגריתית ובמכתבים אכדיים מאוגרית . pa-di-ia-1 pi-di-ia כנגד זה ספק הוא' אם בא היסוד פדה גם בשם השמי המערבי הסתום . Pudu-khius השם יפדיה מביע את הבקשה' שיפדה הי את הילד מכל רע . וע"ע בדיה . סלושץ , אוצר 389 , 09 , ^ ,, ^ No . 1516 ; NOUOAYROL , PRU ' 5 , Reg . s . v . nizisch-punische Grammatik , Roma 1951 , 31 ; GORDON , UlVf , Glossary apud A . PARROT , Studia Mariana , Paris 1950 , 89 ; J . FRIEDRICH , Pho- AP , 45 ; RYCKMANS 1 , 177 , 245 ; LUCKENBILL , AR , Reg . s . v . ; CH . F . jEAfi , NOTH , IPN , 200 ; BAUDISSIN , Kyrios 3 , 344...  אל הספר
מוסד ביאליק