יעשיאל.

- א ) בן אבנר' שר מחלקה הממונה על בנימין בימי דויד ( דה"א כז'כא - . ( ב ) המצביה . מגיבורי דויד ( דה"א יא'מז ' ( הנזכר בתוספת לרשימת גיבורי דויד המיוחדת לדה"א ( דה"א יא'מא מז ) בלבד . לדעתו של קליין הוא הוא יעשיאל בן אבנר' ונצטרף לגיבורי דויד אחרי מותו של אבנר , ועל ידי שקיבלו דויד לחבורת הגיבורים שלו' הוסיף חיזוק להכרזתו שנקי הוא מדמי אבנר ( שמ"ב ג'כח ;( ולפיכך מזהה קליין את המקום מצביה עם צובה שבנחלת בנימין . אבל זו השערה דחוקה' לפי שמוצאם של הגיבורים בקצתה של הרשימה' המיוחדת לדה"י הוא כדרך כלל מעבר ' הירדן . על משמעות השם ע"ע אלעשה . וע"ע גיבורי דויד . ש . קליין , ידיעות ז ( תיש 101 , ( ואילך - » NOTH , IPN , 206 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 221 ל  אל הספר
מוסד ביאליק