יעקבה.

- אחד משרי שמעון ( דה"א ד , לו . ( נראים הדברים , שבדומה לשם יעקב' נתקצר גם השם יעקבה משם c"v תיאופורי , כגון יעקבאל . על משמעות השם ע"ע יעקב . מ  אל הספר
מוסד ביאליק