1. יעל.

—א ) אשת חבר הקיני . בסיפור מלחמת דבורה וברק בא תיאור הריגת סיסרא' שנס ברגליו לאחר מפלתו בקרב אל אהלה של יעל אשת חבר הקיני וביקש מפלט שם' ויעל השקתה אותו חלב וכשנרדם הרגה אותו ( שופ' ד'יז כב . ( המוטיב של הריגת סיסרא ביד יעל משולב בסיפור המקראי ' וכבר נרמז בתחילת הסיפור בדבריה של דבורה : כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא ( שם' פס' ט . ( בסופו של הסיפור יעל יוצאת לקראת ברק המבקש את סיסרא' ומראה לו את ההרוג . תיאור ההריגה מפרט באמנות פסיכולוגית את מעשה ערמתה של יעל' שהשכילה לחזק את הרגשת הבטחון בלבו של סיסרא' ולכדה אותו ברשתה . סיסרא נמלט לאחלה כי שלום בין יבין מלך חצור וכין בית חבר הקיני ; יעל יוצאת לקראתו' ומחביאה אותו באהלה' משקה אותו חלב' וממיתה אותו בשנתו במקבת וביתד האוהל . גם שירת דבורה מאריכה בתיאור מעשה יעל' ואף מרבה בשבחה ( שופ' ה'כד כז . ( דגם של סיפור דומה לזה — הריגת העריץ על ידי מעשה ערמתה של אשה' המצילה בזה את עמה — רווח בספרות העמים ( וע"ע יהודית' ס' יהודית ' ( אלא שכאן אין יעל מצילה ומביאה פדות' אלא הורגת את סיסרא הפליט לאחר שכבר ניגף בשדה הקרב . בית חבר הקיני אף אינו נמנה עם...  אל הספר
מוסד ביאליק