יעיאל, יעואל.

-א ) אבי בית אב מסועף וחשוב בשבט בנימין ; איליו התייחס גם שאול המלך ( דהי'א ט'לה מד' והשווה גם שם ח'כט מ . ( יעיאל מכונה אבי גבעון' שעליו התייחסו בעלי העיר ואפשר נחשב למייסד היישוב הבנימיני בעיר זו . על סברת החוקרים הגורסים גבע במקום גבעון' ע"ע גבע ; גבעון ; שאול . — ב ) מבני חותם הערערי והוא ושמע אחיו נזכרים בדה"א יא'מד' בתו' ספת לרשימת גיבורי דויד' שאין לה הקבלה בסי שמואל' והיא מונה שמותיהם של גיבורים מעבר הירדן המזרחי . כנראה היה יעואל בן חותם מן העיר ערער שעל שפתו הצפונית של נחל ארנון ; וע"ע גבורי דויד ; ערער . ג ) משורר מן המשנים בימי דויד מאחיו נהמשנים ] של אסף ( דה"א טו'יח ; טז'ה ' ( והוא נמנה בדה"א טו'כא' עם אלה שניצחו בכינורות על השמינית ואילו בדה"א טו'יח' נאמר שהיה אחד השוערים . וע"ע משוררים ; שוערים - . ד ) סופר' מן הממונים על חיל הצבא של המלך עוזיהו ( דה"ב כו'יא ;( וע"ע פקידות . — ה ) בדה"א טז'ה' נזכר עוד לוי אחד ששמו יעיאל , וכנראה הוא הוא יעזיאל שבדה"א טו'יח' ועזיאל שבפסי כ שם , ובפרק טז נשמטה בטעות האות זי"ן משמו - . ו ) לוי מבני אסף' והוא אבי זקנו של יחזיאל ( ע"ע ' ( שנ...  אל הספר
מוסד ביאליק