יעזר, יעזיר.

— עיר וחבל ארץ בעבר הירדן המזרחי . לפי המסופר במקרא שלח משה לרגל את יעזר לאחר שכבש את ארץ סיחון ובני ישראל לכדו את בנותיה והורישו את האמורי אשר שם ( במי כא'לב . ( חרבנה של יעזר נזכר בקינות עתיקות על חרבן מואב הבאות בדברי הנביאים ( ישי טז'ח'ט ; ירי מח'לב . ( ואולי יש להניח' שקינות מואביות אלו מכוונות לכיבושיו של םיחון מל ך האמורי ובני בריתו קודם שבאו בני ישראל' ומכאן פתח להשערה' שיעזר עיר מואבית היתה בראשונה כשנכבשה בידי האמוריים . ארץ יעזר' שהיתה ארץ מקנה' נפלה לפי חלוקת הנחלאות שבסי במדבר ובסי יהושע בידי בני גד ( במי לב'לה ; יהוי יג'כה . ( וכדין שאר ערי גד הראשיות נכללה יעזר בכלל ערי לויים ממשפחת מררי ( יהוי כא'לט ; דה"א י ' סו . ( ואילו בדה"א כו'לא'לב' נאמר שנמצאו ביעזר' בשנתו הארבעים של המלך דויד' גיבורי חיל מן החברוני ' המתייחס על בני קהת' ודויד הפקידם על כל עבר הירדן המזרחי לכל דבר האלהים ודבר המלך . מינוי זה של בתי האבות של יריה ואחיו ממשפחת החברוני על עבר הירדן המזרחי מקביל כנראה למינוים של בתי אבות אחרים מן החברוני על עבר הירדן המערבי לכל מלאכת הי ולעבודת המלך ( דה"א כו'ל ' ( ו...  אל הספר
מוסד ביאליק