יעזיהו.

— ברשימת היחס של מחלי ומושי בני מררי ' ' שבדה"א כד'כו ל' נשתרבבו המלים הסתומות : בני יעזיהו בנו' בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי ( שם שם'כו'כז . ( בשבעים , O £ ( e ) ia : AB כלומר עזיה . רותשטיץ שיער' שיש לזהות את יעזיהו בעזה בן נכדו של מחלי ( דה"א ו' יד . ( ולפי סברתו התייחסו אל יעזיהו שלושת בתי האבות : שהם' זכור ועברי . וע"ע מררי ' בני מררי . על משמעות השם ע"ע יעזיאל . E ROTHSTEIN-HAENEL , 440  אל הספר
מוסד ביאליק