יעוש , יעיש.

-א ) בן עשו ואהליבמה ( בר' לו'ה'יד'יח ; דה"א א'לה — . ( ב ) בן בלהן בן ידיעאל בן בנימין ( דה"א ז' י . ( על השאלות הכרוכות בייחוס זה ע"ע בלהן ; ידיעאל . — ג ) בנימיני בנו השני של עשק ( דה"א ' ח'לט ) שהוא אחי אצל ( ע"ע — . ( ד ) בנו השלישי של שמעי בן גרשון ( דה"א כג'י , ( וע"ע בריעה . - ה ) בכורו של רחבעם ממחלת אשתו ( דה"ב יא'יט . ( בחרסי שומרון נמצא השם יעש' שהוא כנראה יעוש או יעיש' ויש לסמכו לשם הצאפאי יע'ת' ' המועתק בכתובת הליניסטית בצורת . Iaov & og ויש מציעים לסמכו לשם יעוס' הנזכר במגילת שאנהת המצרית' כשמו של אחד משליטי כוש הדרומית' והכוונה כנראה לדרום ארץ ישראל . יש מן החוקרים המזהים את השם יעוש עם שם האל הערבי יעיותי והם מסתייעים בתעתיקי השבעים : , Isovg Jaovg ' וכיו"ב . ומסתבר יותר' שהשם יעוש חבר הוא לשם המקראי יועש ( דה"א ז'ח ; כז'כח ' ( ושניהם נגזרו מן הפועל עוש' הנמצא גם בצורה משנית עיש' בדומה לחילוף דוש—דיש' גול—גיל . החוקרים סומכים פועל משוער זה לפועל הערבי ע'את' ' שמשמעותו עזר ; ולפי זה יעוש' יעיש שם תיאופורי מקוצר הוא' המביע את התקווה שהאל יעזור לילד .  אל הספר
מוסד ביאליק