יעבץ.

—אבי בית אב בדרום יהודה . הכתוב מספר עליו בזה הלשון : ויהי יעבץ נכבד מאחיו' ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב . ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר : אם ברך תברכני והרבית את גבולי ' והיתה ידך עמי ועשית מרעה TT " לבלתי עצבי ( דה"א ד'ט' י . ( תכנה של פסקה זו אינו עניין לרשימת היחס של בני דרום יהודה שלפניה' שלא מנה הכתוב את יעבץ עמהם' ואין בידנו לעמוד על ייחוסו . מסתבר שהיה מאותן משפחות שנטמעו במשך הזמן בשבט יהודה . אף לקה נוסח הכתוב בחסר ונשמט ממנו תכנו של הנדר שנדר יעבץ לאלהי ישראל' ורק בדרך השערה בלבד אפשר להשלים את הכתוב בזה הלשון : ועבדתי את אלהי ישראל כל הימים . לפיכך אין להכריע אם היה יעבץ בן שבט זר שישב בקרב ישראל וקיבל עליו בזמן מן הזמנים לעבוד את הי או שמא יש לייחסו על נכבדי שבט ' יהודה .  אל הספר
מוסד ביאליק