יסכה.

— בברי יא'כט' נאמר : ויקה אברם ונחור להם נשים' שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה . לשון הפסוק תמוה משתי בחינות : . 1 נעלם מאתנו מפני מה נוספה לייחוסה של מלכה בת הרן' התוספת : אבי מלכה ואבי יסכה' ובפרט ששמה של יסכה אינו חוזר בהמשך הכתוב . . 2 חסר לגמרי ייחיםה של שרי אשת אברם . חז"ל תירצו קשיים אלו על דרך הדרש' שאין יםכה אלא שרי ( מגי יד'א ; ספרי בהעלותך צ'ט ; יל"ש א'תרסו ; וכן יוסף בן מתתיהו' קדמי א'ו'ה . ( אבל אין לסברתם אחיזה בפשוטו של הכתוב . קאסוטו העלה את ההשערה' שכוונת המלים אבי מלכה ואבי יסכה להבדיל בין הרן אבי לוט ( שם' כח ) לבין הרן אחר' הוא אביהן של שתי הנשים הנ"ל . בין שנקבל השערה זו ובין שנחזיק בזיהוי המקובל של הרן אבי יסכה עם הרן אבי לוט' נראים הדברים , שהתוספת אבי מלכה ואבי יםכה היא הד למסורות על יסכה שרווחו בימי האבות' ומחבר ספר בראשית ראה צורך לרמוז להן' אף על פי שלא כללן בספרו מחמת חוסר חשיבותן לתולדות עם ישראל . את השם יסכה דרשו רבותינו מהפועל סכה , ראה' ולפי זה אפשר יש מקום לומר שהשם יסכה הוא שם תיאופורי מקוצר המביע את הבקשה שהאל יראה את הילד...  אל הספר
מוסד ביאליק