ימיני, ארץ ימיני.

—שמו של חבל ארץ שישבו בו בני ימיני ( בנימין ; וע"ע ) והוא גם כינוי לבני השבט או המשפחה . הכינוי לבני שבט בנימין בא בצורה זו בכמה מקראות ( שופ' יט'טז ; שמ"א ט'א'כא ; כב'ז' ועוד . ( שם ואילו התחום : א ^ ימיני נזכר רק פעם אחת , בתיאור ' חיפושו של שאול אחר האתונות ( שמ"א ט'ד . ( באותו סיפור נזכרות כמה ארצות : ארץ שלישה' ארץ שעלים' ארץ ימיני וארץ צוף . נראים הדברים' ששמות ארצות אלו כולם עתיקים' ומורים הם על חטיבות משפחתיות מצומצמות . ומכאן שהשם ארץ ימיני אינו כולל דווקא את כל תחומו של שבט בנימין' שהובלע בו גם תחום הגבעונים' אלא בעיקר את תחומן של משפחות בני ימיני שעל רמת ההר ועריהם העיקריות שם . מאחר שבני ימיני נחשבים במקראות רכים על בית יוסף' ואף כחלק של הר אפרים ( ע"ע ' ( שפעמים תחומו מצומצם לשבט אפרים בלבד ופעמים הוא נרחב וכולל גם את שבט בנימין' אפשר שכל הארצות שנזכרו בסיפור זה' וא ^ ימיני בתוכן' הן חלק חשוב של הר אפרים שנזכר בראשן . ולפיכך אין טעם להפריד על סמך זיהויים מוקשים את ארץ ימיני מארץ כנימין ולבקשה בריחוק מקום ממנה'  אל הספר
מוסד ביאליק