ילק.

— עי' ארבה . כז כט : בהכינו שמים שם אני ' בחוקו חוג על פני תהום ... בשומו לים חוקו' ומים לא יעברו פיו ; איוב ז'יב.- הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר ; שם ט'יג : אלוה לא ישיב אפו , תחתו שחחו עוזרי רהב ; שם כו'י יב : חוק חג על פני מים' עד תכלית אור עם חושך ... בכוחו רגע הים' ובתבונתו מחץ רהב ; שם לח'ח י : ויםך בדלתים ים' בגיחו מרחם יצא' בשומי ענן לבושו וערפל חתולתו' ואשבור עליו חוקי ' ואשים בריח ודלתים' ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף ופא ( ופה קרי ) ישית בגאון גליך ; ועוד ועוד . הפירושים לס' בראשית , ועוד ; קאטוטו , מאדם עד נח , 7 ואילן ; הנ"ל , האלה ענת , 30—29 1 nsj hagen 1953 , 76—84 ANET , 60 SS . ; O . KISSFELDT , Studia Orientalia J . Pedersen dicata , Copen- A . HEIDEL , The Babylonian Genesis , Chicago 1942 , passim ; PRITCHARD ,  אל הספר
מוסד ביאליק