ילון.

— בן עזרה , שיחסו סתום ; מבני כלב בן יפנה ( דה"א ד'יז . ( משמעותו של השם לא נתבררה . מ  אל הספר
מוסד ביאליק