שוד מקדש במוסאסיר על ידי אשורים. משני עברי הפתח ניצבים עמודים (המאה הווי לפסה"נ)