יכין ובעז.

— שני עמודי נחושת שהציבם שלמה על פני ההיכל במקדש אשר בנה בירושלים' אחד מימין ואח 5 משמאל ( דה"ב ג'יז . (  אל הספר
מוסד ביאליק