יטבה.

— עיר מולדתה של משולמת בת חרוץ' אשתו של מנשה ואמו של אמון ( מל"ב כא'יט . ( בשבעים JeTefiada : Luc . ; haemal : B ; leraxak-. A שתי הנוסחאות הראשונות נראות משובשות' ואילו נוסחת Luc מכוונת כנראה לצורה יטבתה . הוצע לזהות את יטבה עם יטבת ( תוס' נידה ג' יא ) ' היא יודפת ( בבלי נידה כ 'א ' ( היום ח'רבת ג'פאת שבמורד הר עצמון ( גיבל ךיךבה ' ( בצפון מערב לבקעת בית נטופה . אצל יוסף בן מתתיהו ( מלח' ג'ז'ז' ועוד , i < ox < utaxr , \ Icoraj iava : ( המכוונת כנראה לצורה יטבתה . בחירבת ג'פאת מצא סארי סאלו חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל . שרידי המבצר הנראים שם הם מימי מרד היהודים נגד הרומאים . כאנאלים של תגלת פלאסר חג' ( שו' ' ( 227 בתיאור מסעו נגד ישראל בא שם פגום של מקום ... at-bi-te שם זה נזכר שם ברשימה של ערים כבושות בגליל' שאחדות מהן שוכנות סמוך למסילה העוברת בבקעת בית נטופה אל עכו ( חנתון' קנה' רומה . ( פורר השלים את השם cut ) . arrr nw כלומר יטבת' ונראה שהדין עמו . מעיר זו הגלה הכובש האשורי ארבע מאות שבויים . בוודאי לא נחרבה אז העיר כולה' שהרי בזמנו של מנשה' כשני דורות לאחר מסע תגלת...  אל הספר
מוסד ביאליק