יחיאל, יחיאלי.

— א ) לפי דה"א טו'יח' מן השוערים אחיהם המשנים של המשוררים בימי דויד ושם בפסוק כ , נמנה עם המנגנים בנבלים על עלמות . לפי דה"א טז'ה' היה ממשניו של אסף המשורר . על טיבו של תפקיד השוער ע"ע שוערים - . ב ) בן חכמוני עם בני המל ך דויד ( דה"א כז'לב ' ( וע"ע בן המלך ; חכמוני ; פקידות . — ג ) לוי בימי דויד' ראש שלושת בתי האב של לעדן בן גרשון' ובכללם יחיאל' זתם ויואל ( דה"א כג'ח . ( בדה"א כו'כב' נזכרים בני יחיאלי : זתם ויואל אחיו' כממונים על אוצרות בית ה' בימי דויד . רותשטיין סבר' שיש לתקן כתוב זה ולכוונו עם הכתוב שבדה"א כג'ח' הרואה כזתם ויואל את אחיו של יחיאל . והוא מציע לגרוס כאן . בני לעדן יחיאל' חתם ויואל אחיו . אבל ייתכן שהיו שתי מסורות על מוצאם של בתי האב זתם ויואל : אחת שראתה בזתם ויואל את אחיו הצעי- ' רים של יחיאל' ואחרת , שחשבה אותם לבניו . על שאלת זיהויו של לעדן בן גרשון עם לבני בן גרשון ( דה"א ו'ב ) ושל יחת בן לבני ( שם שם 'ה ) עם יחיאל כן לעדן' ע"ע לבני ; לעדן . —ד ) אבי עובדיה' ראש משפחת בני יואב' הנמנה עם שבי ציון שעלו עם עזרא ( עזיח'ט . ( -ה ) מבני משפחת  אל הספר
מוסד ביאליק