יחזקאל, ס' יחזקאל.

-אחד מספרי נביאים אחרונים ; השלישי בסדר הספרים לפי בעלי המסורה ( לאחר ישעיהו וירמיהו ולפני תרי עשר ;( וכבר מנה אותם בסדר זה בךסירא ( מט'יז כ . ( אבל לפי סדר קדום אחר' הבא בגמרא ב"ב יד'ב , ס' יחזקאל הוא השני בסדרת נביאים אחרונים ( אחר ירמיהו ולפני ישעיהו ;( וכך הוא סדרם של נביאים אחרונים גם בכתבי ידות צרפתיים ואש כנזיים . הספר כצורתו שלפנינו מחזיק את הנבואות שניבא יחזקאל בן בוזי הכהן בגולה שבבבל זמן קצר קודם חרבן הבית הראשון ולאחר שחרב הבית . נא ] מחבר הספר , זמנו ומקומו . -עד תחילת המאה העשרים מקובלת היתה על רוב החוקרים דעת המסורת גם על זמן חיבורו של סי יחזקאל וגם על אחידותו של הספר' ורק מיעוטם שיערו שהספר שייך לתקופה מאוחרת יותר . הראשון שנטה לכיוון זה היה אידר ; 1756 'Oeder ) במחקרו שנתפרסם בשנת 1771 לאחר מותו . ( לדעתו רק הפרקים א-לט , משל יחזקאל הם , והשאר תוספת מאוחרת . פוגל , ( Vogei ) שפרסם את ספרו של אידר' הוסיף על דברי מחברו  אל הספר
מוסד ביאליק