יחזיאל.

—א ) גיבור בנימיני מגדרה ( ע"ע ) שהצטרף אל דויד בציקלג ( דה"א יב'ה — . ( כ ) כהן בחצוצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים בירושלים בימי דויד המלך ( דה"א טז'ו . ( —ג ) לוי בנו השלישי של חברון ( דה"א כג'יט ) ' ' נמנה אחר יריהו ואמריהו . בדה"א כד'כג' הוא נזכר כבנו השלישי של יריהו וכשם אחת מפקודות ( כלומר משמרות ) הלויים' שקבען דויד לשרת במקדש . אבל כנראר . כתוב משובש הוא' שהרי חסר בו שם בנו הראשון של יריהו' ומסתבר שצריך להיות שם : ובני חברון יריהו וגוי ' במקום ובני יריהו' ויהיה גם כאן יחזיאל בנו השלישי של חברון . כנראה נתכוון הכתוב כאן למשפחת בני יחזיאל ולא ליחזיאל בן חברון עצמו . על יחסה של רשימת בני חברון הנ"ל אל שאר רשימות בני חברון ע"ע חברון . — ד ) לוי מבני אסף שניבא בימי יהושפט שיושיע הי את יהודה מידי עמי עבר הירדן ( דה '' ב כ'יד יז ;( וע"ע אסף . — ה ) ברשימת ראשי אבות השבים עם עזרא בימי ארתחששתא ( בעז' ח'ה ) נמנה : מבני שכניה בן יחזיאל ועמו שלוש מאות הזכרים . מכאן שיחזיאל שם אביו של שכניה' ושכניה אבי משפחת השבים . בשבעים B חסר הפסוק . בשבעים A כתוב , dotjg lexenag vtdgACirjK xal and vU...  אל הספר
מוסד ביאליק