יזרחיה.

-א ) בן עזי בן תולע בן יששכר ( דה"א ז'ג . ( בכתוב נמנו ארבעה בני יזרחיה : מיכאל , עובדיה יואל' ישיה ובסופו נאמר : "חמשה ראשים כולם . " מסתברת דעתו של רותשטיין' שבכלל חמשת הראשים נמנה גם יזרחיה עצמו . ונראים הדברים , שהיו לו ליזרחיד . יותר מארבעה בנים אלא שהארבעה שפורשו שמותיהם הם בלבד הקימו בתי אבות הנקראים על שמם , ואילו צאצאי שאר בניו נקראו על שמו בני יזרחיה . ואם כן' הרי נתפלג בית האב יזרחיה באותה הדרך שנתפלגו' לפי רשימות היחס' משפחות פרץ ( במי כו'כ'כא , ( מנשה וגלעד ( שם שם , כט לב ' ( שותלח ( שם שם' לה'לו ' ( בלע ( שם שם' לח'מ , ( בריעה ( שם שם , מד'מה . ( התפלגותו של בית האב יזרחיה מסתברת יפה על ידי מספרם הרב של צאצאיו ; לפי המספרים המוגזמים התייחסו אל יזרחיה בימי דויד 36 ' 000 אנשי צבא ( דה"א ז'ד - . ( ב ) הפקיד בבית המקדש בשעת חנוכת חומת ירושלים ( נחמי יב'מב . ( בשבעים A לדה"א : , Za / jeia . £ ; le ^ gia כלומר זרחיה . בשבעים לנחמי כתוב , במקום יזרחיה הפקיד' , Eiteaxenriaav כלומר ויפקדו . השם יזרחיה מביע את הבקשה' שיזרח ה . ' על היסוד זרח כמרכיב שמות עצם פרטיים ע"ע זרח . Hעל א ...  אל הספר
מוסד ביאליק