יזרח , זרחי, הזרחי.

-שם משפחה המתייחסת אל זרח ( ע"ע ) בן יהודה . זבדי בן זרח הוא לפי המסורת שנשתמרה בסי יהושע אבי כרמי וזקנו של עכן שמעל בחרם ( ז'יז ;( ואילו השבעים גורסים שם זמרי במקום בן זבדי . אותו זמרי בן זרח ואבי כרמי עומד בדה"א ב'ו' בראש רשימת בני זרח לפני שמות המשוררים הימן' איתן' כלכל ודרע . כיון שהמשוררים הימן ואיתן ידועים כבני דורו של דויד' לא יתואר שהיו אחיו של זבדי או של זמרי זקנו של עכן' בן דורו של יהושע . מחבר רשימת בני זרח שבדה"א ב'ו' מצא כנראה את השם זמרי בסי יהושע' ואת שמות המשוררים במל"א ח'יא' וצירף את שמות המשוררים לשם זמרי בשל הכינוי האזרחי ( ע"ע ) הניתן במקרא להימן ( ע"ע ' ( ולפעמים גם לאיתן ( ע"ע ' ( לפי שחשב כינוי זה לשם יחס במשמעות הזרחי . ומכל מקום ברור שאין רשימת בני זרח בדה"א ב 4 ו , אלא צירוף מלאכותי ומאוחר . הידיעות שנשתמרו במקרא על ערי מוצאם של בני זרחי פותחות פתח לסברה' שיש לבקש את מושבותיה של משפחה זו בין בית לחם לחברון . כן נזכר ברשימת ראשי מחלקות החודש שבימי דויד סבכי החושתי לזרחי ( דה"א כז'יא ; וע"ע חושה ) ומהרי הנטופתי לזרחי ( דה"א כז'יג' והשווה שמ"ב כג'כח ; וע"ע נטופה ...  אל הספר
מוסד ביאליק