יזליאה.

-בן אלפעל מבני בנימין ( דה"א ח' יח . ( על ייחוסו של אלפעל ועל בניו ע"ע אלפעל . בשבעים , Zaneia : B אולי שיבוש הוא . -v-j ; E ^ ha : ^ ; Ai ^ Xeia-a . Iezlia הוראת השם אינה ברורה . בערבית דרומית דומה לו השם יזיל ובלחיאנית יזלנצ' הנגזרים לדעתו של ריקמנס מן השורש הערבי זיל' שפירושו חדל . נות סומך את השם לערבי נ ! לי שפירושו חי לנצח . אבל דעתו של נות אינה נראית' שכן מלה זו אינה אלא צורה שניתוספה לה יו"ד בלתי שרשית . ושמא יש לפרשו על פי הפועל העברי נזל' כאילו היתה צורתו : טל ; ה , היינו כהבעת בקשה לה' ש ? זיל טל ומטר' ובא הקל במקום הפעיל' כרגיל בשמות עצם פרטיים . אבל גם פירוש זה' כשאר הפירושים המוצעים' אינו מסביר את טעמה של האל"ף שבשם . וע"ע בנימין . 246 ; RYCKMANS 1 , 84 . 261 , אק NOTH , 1 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק