יותם.

— א ) בן גדעון . היחיד בבני גדעון שנמלט על נפשו בשעה שהרג אבימלך את אחיו ( שוסי ט'ה ) בעזרתם של בעלי שכם ( שם'א ד . ( בשעת בריחתו עמד יותם בראש הר גריזים ואמר לבעלי שכם את משל העצים שהלכו למשוח עליהם מלך ( שם'ח טו ) ואת פתרונו ( שם'טז כ . ( מבחינה רעיונית מתבטאת במשל זה לא רק איבתו של יותם לאבימלך אלא גם התנגדותו העקרונית של מחבר הסיפור למוסד המלוכה' שניסח אותה כבר בדברים ששם אותם בפי גדעון : לא אמשול אני בכם- ולא ימשול בני בכם , ה' ימשול בכם ( שופ' ח'כג . ( פתרון המשל מתנבא לפורענות העתידה לבוא על אבימלך ועל בעלי שכם כאחד כעונש המגיע להם על הריגת בני גדעון' וע"ע משל - . ב ) בן עזריה' הוא עוזיהו מל ך יהודה' וע"ע . — ג ) בנו השני של יהדי מבני כלב ( דה"א ב'מז . ( השם יותם נתפרש כלשון יתום ויש סמך לפירוש זה בשם השמי מערבי , iatumu ובשם יתום שבכתבי יב . אבל מלבד ההבדל שבין יתום ליותם קשה להניח שקראו יתום לילד שלא היה יתום בשעת לידתו . נות פירש את השם כלשון הי הוא תם' והשווה האל תמים דרכו ( תהי יח'לא . ( פירוש זה המתקבל על הדעת בפשטותו נתערער עם תגליתו של גליק שמצא בעציון גבר ( תל אל חיליםה...  אל הספר
מוסד ביאליק