יושב חסד.

- מצאצאיו של זרובבל ( דה"א ג'כ . ( נראים הדברים שיש להשלים בראש הפסוק : ובני  אל הספר
מוסד ביאליק