יורש עצר.

- על אנשי ליש כתוב : ואין מכלים דבר בארץ יורש עצר ( שופ' יח'ז . ( התרגומים והמפרשים קיבלו כיסוד לפירושם את המלה יורש וביקשו לכוון לה את פירוש המלה עצר' ובכיוון זה תרגמו השבעים : , magnarumque 0 p 4 m : V ;{)* r ] 0 avQOv xlrjoovo / uog כלומר' שנתפרש להם עצר כרכוש' בקירוב כלשון עשר או אוצר' ות"י : ירותין זעי רץ' ולפי זה פירשו גם כמה מן החדשים' כאילו יורש צעיר . רד"ק' ולפיו גם פרשנים חדשים' פירשו עצר כלשון שלטון על פי שמ"א ט'יז : זה יעצור בעמי ' וכך שימושו בלשון המאוחרת . אבל קושי גם במלה יורש שאיננה מתיישבת בהקבלה אל אין מכלים דבר בארץ . ואולי יש ליישב את הקושי על ידי חלוקה אחרת של האותיות' כגון : ואין מכלים דבר בארץ ורשע צר . פירושים לסי שופטים נה"ט  אל הספר
מוסד ביאליק