יועץ.

— תואר זה' הבא במקרא גם במשמעות כללית' הכתוב מייחסו לאחיתופל ( ע"ע ' ( הנקרא יועץ דויד ( שמ"ב טו'יב ' ( ובדה"י יועץ למלך ( דה"א כז'לג ; והשווה ביטוי זה בדה"ב כה'יז ; וע לקמן . ( וכן מיוחס תואר זה ליהונתן דוד דויד' המכונה : יועץ איש מבין ( דה"א כז'לב . ( היועץ אינו נמנה ברשימת השרים של דויד שבסי שמואל ( שמ"ב ח'ט ואילך ; כ'כג ואילך ) ואף לא ברשימת השרים הייפורטת של &? למה ( מל"א ד'א ואילך . ( יועץ' או יועצים , מכרים רק בסיפור מרד אבשלום וברשימה שכדה"א כז'לב לד' שהיא בעיקרה רשימת רואי פניו ואנשי הפמליה של דויד המלך . ונמנו בה מלבד יועצי המלך' רעה המל ך ומחנכם של בני המל ך' גם שרי הצבא . הרי שלא נתברר מן המקרא' אם בתקופת המלוכה היה היועץ אחד משרי המלוכה שתפקידו מוגדר' או שהיה התואר יועץ תואר של כבוד בלבד' שאין עמו מינוי או מעמד רשמי . מעמדו המכובד והעצמאי של היועץ בישראל נרמז גם בתקבולת בין מלכים ויועצים הרגילה בשירה המקראית ( מיכה ד'ט ; איובג'יד ; לפי טור סיני התקבולת בין מלך ויועץ נולדה לראשונה בתחום הלשון הארמית שפירשו את השם מלך כלשון יועץ' על פי המלה מלכא' שמשמעותה עצה בלשון זו ' ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק