יועזר.

- קרחי מגיבורי בנימין' שבאו אל דויד בהיותו בציקלג ( דה"א יב ו . ( על הקושי לראות בקרחים בני ' בנימין ע"ע קרחי . : A בעבעים , ItoCaQa : B ; Iw ^ aaq ואולי הם שיבושים של . Iamt , aQ כלומר : יועזר , והשווה לכאן את השם אלעזר . אבל V- J השם במילואו : . ioeser על היסוד עזר כמרכיב בשמות עצם פרטיים ע"ע אחיעזר .  אל הספר
מוסד ביאליק