יועאלה.

— מבני בנימין' אחד הגיבורים שבאו אל דויד לציקלג ( דה"א יב'א'ב'ז . ( בשבעים ? Eha : S , B ; horjXa ? . L UC . A בפש : ' אח . ובכמה ' כתבי ידות : יעלה . יש סוברים שטעות סופרים כאן' ויש לגרוס אלה ( עי' דה"א ט'ח ;( ולדעת אחרים הגרסה העיקרית היא יעלה ( והשווה עזיב'נו ; נחמיז'נח S"K ROTHSTEIN-HAENEL , 224 ; NOTH , IPN , 230 . (  אל הספר
מוסד ביאליק